נחמה ראובן

                           Nehama REUBEN

                         a fait son ALYA de PARIS 

                      et vit en ISRAEL a JERUSALEM avec son mari

                 le pianiste et compositeur Shimon REUBEN

 

 

נחמה ראובן גרה בירושלים

 

                                      Nehama REUBEN  

 

                                      נחמה ראובן

 

 

        Harpiste concertiste soliste virtuose

           composer & improvisator

 

               specialiste mondiale de harpe hebraique .

 

            " LA HARPE DES HEBREUX"

 

                                     

Nehama & Shimon REUBEN ont fait leur ALYA en ISRAEL.

ils ont realise leur reve:

revenir vivre sur la terre de leurs ancetres: ERETZ ISRAEL.

Ils habitent maintenant a JERUSALEM.

 

 

ALYA vers ERETZ ISRAEL

de PARIS a JERUSALEM


Shimon & Nehama REUBEN

      שמעון ונחמה ראובן 

 

 

 

 

JERUSALEM

HAR TSION

 

 

 

 

 

Shimon REUBEN

& le RAV DAVID MENACHE

 

 

 

le RAV DAVID MENACHE, 

& Nehama REUBEN

 

IR AATIKA

 YEROUSHALAYIM

 

Nehama & Shimon REUBEN

JERUSALEM